Thumb 942f0d77bf721ae3d48b2c09ed9ba7f8358cee0d

Asje Van Dijk voor HandicapNL

Ik collecteer omdat

Mensen met een beperking HandicapNL nu meer nodig hebben dan ooit!

24 donateurs
€ 640 ingezameld