Thumb 5b1d8b6860898f408bb3873fed22e06b7cc41ce0

Christel Mulder voor Amsterdam, Special Needs Judo Foundation. (SNJF)

Ik collecteer omdat Iedereen een kans moet hebben om te sporten!!! Bij de SNJF, Beter judo is iedereen welkom.
0 donateurs
€ 0 ingezameld
Stuur een Tikkie