Thumb 5b1d8b6860898f408bb3873fed22e06b7cc41ce0

Christel Mulder voor Amsterdam, Special Needs Judo Foundation. (SNJF)

Ik collecteer omdat

Iedereen een kans moet hebben om te sporten!!! Bij de SNJF, Beter judo is iedereen welkom.

12 donateurs
€ 68 ingezameld