Thumb f94e046e77c5f0e86bf8f80f0c641d8a7de1c85c

De Vertelfabriek voor Dordrecht, St. De Vertelfabriek

Ik collecteer omdat De Vertelfabriek vindt dat theater voor álle kinderen toegankelijk moet zijn. Daarom maken zij speciale prikkelarme voorstellingen voor kinderen met een beperking. De Vertelfabriek komt naar de kinderen toe!
0 donateurs
€ 0 ingezameld
Stuur een Tikkie