Thumb d3c7c50e03bbbce588a0d859a187245a7722f769

Harry van der Avoort voor HandicapNL

Ik collecteer omdat

De collecte wordt ingezet voor de tekorten die wij zijn opgelopen tijdens de coronacrisis. Daarnaast willen wij onze vrijwilligers een bedankje doen voor de ondersteuning tijdens deze lastige tijd. Wij zijn erg blij dat onze vrijwilligers trouw zijn gebleven aan BAS, zodat we weer voorzichtig de activiteiten kunnen opstarten.

0 donateurs
€ 0 ingezameld