Thumb 86f2e9899ce07170c68ee877402e16dc3f880e52

NRPU St, NRPU voor Silvolde, St. NRPU

Ik collecteer omdat ook voor mensen met een beperking het mogelijk moet zijn een meerdaags festival of evenement te bezoeken zonder obstakels en belemmeringen !!
0 donateurs
€ 0 ingezameld
Stuur een Tikkie