Thumb 6da10fe306f0dfcc3ac63a837ebb8204b415713d

Stichting de Klup voor Apeldoorn, St. De Klup

Ik collecteer omdat

mensen met een beperking ook een fijne plek in de samenleving verdienen!

60 donateurs
€ 645 ingezameld